In English  Suomeksi  Auf Deutsch  По-русски  
Esileht » Kohalik võim


Üldinfo

Kultuur

Tervishoid

Sotsiaalabi

Haridus ja teadus

Äri

Kohalik võim


Turism


Arengukavad

Avalikul väljapanekul olevad arengukavad

Hetkel avalikul väljapanekul arengukavasid ei ole.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Tartu linna lasteaedade ja koolide avalikul väljapanekul olevad arengukavad

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kehtivad arengukavad

Tartu linna juhtimise lähtealuseks on pikaajalisi arengueesmärke ja tegevussuundi sisaldav arengustrateegia aastani 2030 ja linna arengukava aastani 2020, kus on määratletud lähiaastateks kavandatud tegevused. Lisaks on koostatud valdkondade arengukavad, mis täpsustavad ja täiendavad linna arengukava erinevate valdkondade arengusuundi ja kavandatavaid tegevusi. Linna ruumilist arengut kajastab üldplaneering, kus on määratletud erineva funktsiooniga maa-alad ehk lihtsamalt öeldes võib üldplaneeringust näha, kuhu on võimalik ehitada uut lasteaeda, kooli, elumaja, tööstusettevõtet või millised piirkonnad tuleks arendada puhke- ja virgestusaladeks. Tartu linna arengudokumentide omavahelist seost VAATA JOONISELT!

ARENGUSTRATEEGIA JA ARENGUKAVA

 VALDKONDLIKUD ARENGUKAVAD  

TARTU LINNA JA VALDADE KOOSTÖÖ

TARTU LINNA ÜLDPLANEERING

LINNA SÄÄSTVA ARENGU ÜLDISEID PÕHIMÕTTEID KAJASTAB