In English  Suomeksi  Auf Deutsch  По-русски  
Esileht » Kohalik võim » Asjaajamisjuhised Tartu Linnavalitsuses » Sotsiaalabi, to...


Üldinfo

Kultuur

Tervishoid

Sotsiaalabi

Haridus ja teadus

Äri

Kohalik võim


Turism


Sotsiaaleluasemeteenus

Õigus eluruumile on loomulik eeltingimus täisväärtuslikuks eluks

Sotsiaaleluasemeteenust osutatakse isikule, kelle elukohana Eesti rahvastikuregistris on Tartu linn ning kes: ebapiisavate füüsiliste võimete või psüühiliste erivajaduste tõttu ei ole suuteline tagama endale või oma perekonnale eluruumi kasutamise võimalust; materiaalse seisundi tõttu ei suuda tagada endale või oma perekonnale eluruumi kasutamise võimalust.

Sotsiaaleluasemeteenusega antakse isiku kasutusse eluruum Tartu Linnavolikogu 11. septembri 2008. a määruse nr 97 "Tartu linna omandis olevate eluruumide kasutusse andmise kordja Tartu Linnavalitsuse 29. detsembri 2008. a  määruse nr 20 "Sotsiaaleluasemeteenuse vajajana arvele võtmise näitajate, toimingute tähtaegade ja taotlusele lisavate dokumentide loetelu kinnitamine" alusel.

Eluruumi kasutusse andmise otsustab Tartu linnavalitsuse eluasemekomisjon.
Eluruumi kasutusse andmise otsustamisel arvestatakse:

 • isiku arvele võtmise põhjuseid,
 • isiku eluaseme vajaduse tõsidust,
 • isiku arvel oleku aega.

Sotsiaalüürilepingu alusel eluruumi kasutamise korral peab üürnik tasuma ainult eluruumiga seotud kõrvalkulud. Sotsiaalüürileping sõlmitakse kuni viieks aastaks.   


Taotlemine

Teenuse taotlemiseks tuleb esitada vormikohane taotlus (pdf) (kinnitatud Tartu Linnavalitsuse 22. detsembri 2008. a korraldusega nr 1372)   sotsiaal-ja tervishoiuosakonna  piirkonnakeskuse sotsiaaltöötajale (kontaktid leiad siit).
Elukohajärgse piirkonnakeskuse aadressi ja telefoni numbrid leiad siit.

Taotlusele kirjutavad alla kõik taotlejaga ühist eluruumi taotlevad täisealised perekonnaliikmed või nende seaduslikud esindajad (eestkostet tõendav dokument või volitus).

Taotlusele lisatakse järgmised dokumendid:

 • tööealisel - tõend taotlusele eelneva 6 kuu sissetulekute kohta;
 • mittetöötaval tööealisel – tööraamat ja individuaalne tööotsimiskava;
 • üle 16-aastasel õpilasel – õppeasutuse tõend;
 • kutseõppeasutuses õppijal ja üliõpilasel – õppeasutuse tõend taotlemisele eelneval 6 kuul makstud stipendiumide kohta;
 • pensionäril – pensionitunnistus;
 • töövõimetuspensionäril või puudega isikul – Sotsiaalkindlustusameti otsus töövõimetuse või puude raskusastme kohta;
 • vanglast vabanenul – tõend vabanemise kohta;
 • asenduskodust saabunul - tõend asenduskodust lahkumise kohta;
 • vajadusel:
  pere- või raviarsti tõend;
  üürileping või muu eluruumi kasutamise õiguslikuks aluseks olev dokument;
  eluruumi vabastamise nõue üürileandjalt või kohtuotsus;
  eluruumi puudumise või sellest ilmajäämise kohta.

Taotluse menetlemine

Sotsiaaltöötaja kontrollib esitatud taotluse ja lisatud dokumentide vastavust korra nõuetele. Kui taotlus on täidetud ebaselgelt, mittetäielikult, selles esineb muid puudusi või on vajalik täiendavate dokumentide esitamine, määrab sotsiaaltöötaja puuduste kõrvaldamiseks tähtaja, selgitades, et tähtpäevaks puuduste kõrvaldamata jätmisel võidakse jätta taotlus läbi vaatamata. Taotluse läbivaatamata jätmisel teavitab sotsiaaltöötaja isikut sellest kirjalikult.

Sotsiaaltöötaja kontrollib taotluse põhjendatust ja selles esitatud andmete õigsust. Samuti kuulab ära taotleja arvamuse. Sotsiaaltöötaja koostab taotleja abivajaduse kohta põhjaliku kirjaliku hinnangu ja isiku arvele võtmise osas eluasemekomisjonile motiveeritud ettepaneku.

Sotsiaaleluasemeteenuse vajajana arvele võtmise otsustab eluasemekomisjon kuni ühe kuu jooksul pärast taotluse esitamist. Otsusest teavitatakse taotlejat kirjalikult.


Teenuse vajajana arvel olevate isikute andmete uuendamine

Arvele võetud isik(ud) on kohustatud taotluses ja sellele lisatud dokumentides esitatud andmete muutumisel uuendama esitatud andmed. Arvele võtmise aluseks olnud andmete muutumisel tuleb arvel oleval isikul esitada sotsiaaltöötajale uus vormikohane taotlus ühe kuu jooksul vastava muutuse toimumisest.
Kui 12 kuu möödumisel arvele võtmisest või viimasest andmete uuendamisest ei ole taotlejale eluruumi eraldatud, tuleb esitada uus taotlus.

Täiendav informatsioon:
Marika Paris
sotsiaaltööteenistuse peaspetsialist
Raekoja plats 3 ruum 104
tel 7361 309;  59 18 11 25; e-post: Marika.Paris@raad.tartu.ee

vastuvõtuajad
: E 15-18; K 8-12