In English  Suomeksi  Auf Deutsch  По-русски  
Esileht » Kohalik võim » Asjaajamisjuhised Tartu Linnavalitsuses » Sotsiaalabi, to... » Sotsi...


Üldinfo

Kultuur

Tervishoid

Sotsiaalabi

Haridus ja teadus

Äri

Kohalik võim


Turism


Sotsiaalmajutusteenus

Teenust osutatakse eluasemeta Tartu linna elanikule, kes ei suuda tagada endale eluruumi kasutamise võimalust ja iseseisvalt eluruumis toime tulla.

Teenust osutab Tartu linna asutus Varjupaik aadressil Lubja 7, Tartu Linnavolikogu 28.06.2007 otsusega nr 259 kinnitatud „Tartu linna asutus Varjupaik põhimääruse kinnitamine” alusel.

Teenusele suunamise otsustab Tartu Linnavalitsuse sotsiaal- ja tervishoiuosakonna sotsiaalhoolekandekomisjon Tartu Linnavolikogu 8. oktoobri 2009. a määrusega nr 125 kinnitatud "Sotsiaalmajutusteenuse osutamise kord" alusel.

Teenuse eesmärk on isiku toimetulekuvõime parandamine, mis võimaldab isikul edaspidi iseseisvalt oma igapäevaelu korraldada ja eluruumi kasutamisega toime tulla.

Teenuse saaja kasutusse antakse voodikoht kuni 3-kohalises toas koos abiruumide ja asjade kasutamise õigusega. Toetatakse vajalike tugiteenustega, sh toimetulekuõpe, tööturule naasmist soodustav aktiviseerimine, sotsiaalnõustamine, esmatasandi võlanõustamine, abistamine asjaajamisel ametiasutustes ja tööotsingul.

Teenuse kasutamiseks sõlmitakse teenuse saajaga leping ja koostatakse isikule kohustuslikuks täitmiseks tegevusplaan, milles määratletakse ära isiku toimetuleku parandamiseks vajalikud eesmärgid ja tegevused ning nende täitmise tähtaeg.
Leping sõlmitakse kuni kuueks kuuks.
Teenuse saaja kohustub maksma teenuse osutajale teenuse eest tasu vastavalt asutus Varjupaik hinnakirjale.

Taotlemine
Teenuse taotlemiseks tuleb esitada taotlus (pdf) sotsiaal- ja tervishoiuosakonna piirkonnakeskuse sotsiaaltöötajale (kontaktid leiad siit). 

Taotluse menetlemine
Taotlust menetlev sotsiaaltöötaja külastab taotleja kasutuses olevat eluruumi või viibimiskohta ja hindab teenuse vajadust ning teeb komisjonile ettepaneku teenusele suunamiseks.
Teenuse määramise otsustab komisjon kuni ühe kuu jooksul pärast taotluse esitamist. Teenusele suunamisest teavitab komisjon teenuse taotlejat ühe nädala jooksul pärast otsuse tegemist komisjoni poolt.

Teenusel viibimine
Taotleja on kohustatud asuma teenusele hiljemalt viie tööpäeva jooksul arvates suunamisotsuses märgutud tähtajast. Nimetatud tähtaja möödumisel ei ole taotlejal mõjuva põhjuseta õigust sama suunamisotsuse alusel teenust saada.

Teenuse osutamise lepingu sõlmimise eelduseks on, et taotleja on tasunud teenuse osutajale teenuse eest jooksva kuu lõpuni esitatud arve alusel. Lepingu lõppemisel tagastatakse teenuse saajale ettemakstud summa. Ettemakstud summat ei tagastata kui leping lõpetatakse ühepoolselt või lepingu esemeks oleva vara rikkumise tõttu.

Teenuse mittekasutamisel viiel järjestikusel kalendripäeval on teenuse saaja kohustatud teenuse osutajat sellest kirjalikult teavitama. Teatamiskohustuse täitmata jätmisel mõjuva põhjuseta loetakse leping lõpetatuks.

Teenuse osutaja koostab teenuse saajale ühe kuu jooksul lepingu sõlmimisest kohustuslikuks täitmiseks tegevusplaani. Tegevusplaan kehtib lepingu tähtaja lõppemiseni. Leping lõppeb selle tähtaja möödumisega või kui teenuse saaja tegevusplaanis seatud eesmärgid on täidetud ja taotleja on suuteline iseseisvalt igapäevaeluga toime tulema.


Täiendav informatsioon
Marika Paris 
sotsiaaltööteenistuse peaspetsialist 
tel 736 1309, 59 18 11 25; e-post: Marika.Paris@raad.tartu.ee
vastuvõtuajad: E 15-18; K 8-12
Raekoja plats 3, ruum 104

Asutus Varjupaik sotsiaaltöötaja
tel 736 1524, varjupaik@raad.tartu.ee.