In English  Suomeksi  Auf Deutsch  По-русски  
Esileht » Üldinfo » Konkursid


Üldinfo


Kultuur

Tervishoid

Sotsiaalabi

Haridus ja teadus

Äri

Kohalik võim

Turism


Raekoja platsi jõulukujunduse konkurss

Tartu Linnavalitsus kuulutab välja ideekavandi konkursi  Tartu Raekoja platsile jõuluaegse kujunduse leidmiseks.

Konkursi eesmärgiks on saada kujundusidee, mille alusel luua Raekoja platsist emotsionaalselt haarav avatud linnaruumi osa nii tartlastele kui ka linna külalistele. Oodatud on kavandid, mis pakuvad välja atraktiivse ja isikupärase kujundusidee ning väärtustavad Tartu keskväljakut linna sümbolpaiga ning keskse kogunemiskohana.

Väljendusvahenditele piiranguid ei seata, oodatud on: Raekoja platsi tervikuks siduvad heli-, valgus-, ruumiinstallatsioonid, skulpturaalsed objektid, arhitektuursed väikevormid jm. Soositud on nii mõttejulgemad kui ka traditsioonilisemad lahendused paiga ajutiseks kujundamiseks, eeldusel, et lähtutakse jõulupühadest kui rõõmu ja koosolemise ajast..

Ala on piiritletud Tartu Raekoja platsi ümbritsevate hoonete fassaadide ning Vabaduse puiesteega.
Kujunduse kavandamisel tuleb arvestada vajadust seda katkematult eksponeerida umbes pooleteise kuu kestel alates esimesest advendist.

Kujundusideed võib välja pakkuda koos oodatavate tegevustega.

Konkursi korraldaja
Konkurssi korraldab Tartu Linnavalitsuse kultuuriosakond. Konkursi tulemused kinnitab SA Tartu Kultuurkapitali nõukogu.

Nõuded kujundusele
• Aja- ja kohaspetsiifilisus
• Kontseptuaalne ja ruumiline terviklikkus
• Teostatavus
• Ökonoomsus nii teostamise, materjalide kui ka hooldamise osas
• Ilmastikukindlus (sh tuleb arvestada võimaliku suure lumehulga, vihma, tugeva tuule, madalate temperatuuridega)
• Vastupidavus
• Turvalisus (peab vastama kehtivatele ja valdkonda puudutavatele ohutusnõuetele)
• Sobivus väljakujunenud linnaruumi
• Vastavus Tartu vanalinna muinsuskaitsealal kehtivatele piirangutele
• Arvestama olemasolevate objektidega (linnamööbel, purskkaev, kuusk), infrastruktuuriga (kõnniteed, valgustid), avalike vabaõhuürituste korraldamise vajadustega, ühiselu reeglite ja heade tavadega

Konkursi vorm 
Konkurss on avalik, anonüümne ja üheetapiline.

Osavõtuõigus ja -piirangud
Konkursist osavõttu ei piirata (v.a allärgnevalt loetletud isikud) ning igal osalejal on õigus esitada piiramatu arv kavandeid.
Konkursist ei tohi osa võtta komisjoni esimees, liikmed ja eksperdid ega muud ideevõistluse korraldamisega otseselt seotud isikud.

Osavõtukeel
Konkursi keel on eesti keel.

Konkursitöö nõuded
Konkursitöö graafiline lahendus tuleb esitada kõvadel planšettidel, soovitavalt suurusega A2. Planšette võib esitada maksimaalselt 3 tükki. Lisaks esitada:
• kujunduse kontseptsiooni kirjeldus ning teostuseks vajalike tööde, tehnoloogiate ning materjalide kirjeldus ja maht (max kaks A4 lehekülge) koos kujunduse realiseerimise (tootmise, montaaži, tehnika rendi või ostu vm kulud) eelkalkulatsiooniga;
• Raekoja platsi jõulukujunduse lahendus asendiplaanil sobivas mõõtkavas;
• vastavalt vajadusele vaated, plaanid, lõiked sobivas mõõtkavas ning seletavad skitsid, skeemid, makett, simulatsioonid, helid, fotomontaažid vms;
• konkursitöö autori(te) kirjalik kinnitus vastavalt lisale 1.
Kogu esitatud materjal esitada ka elektrooniliselt laserplaadil lähtudes anonüümsusnõuetest. Failiformaadid PDF, JPG, AVI, MPG, MP3, WAV.

Konkursitöö esitamine
• Konkursitöö esitada ühes eksemplaris, väliste eraldusmärkideta kinnises läbipaistmatus pakendis pealkirjaga „Raekoja platsi jõulukujunduse konkurss“. Töö kõik materjalid tuleb varustada märgusõnaga (embleem või numbrikombinatsioon ei ole lubatud). Konkursimaterjalidele tuleb lisada kinnine läbipaistmatu ümbrik pealkirjaga „Nimekaart“, mis sisaldab autori või autorite nimesid ja kontakte (telefon, e-post, aadress) ning kinnituskirja vastavalt konkursitöö nõuetele (vt lisa).
• Konkursitöid võtab anonüümsusnõudeid järgides vastu ja korraldab nende katalogiseerimise Tartu LV kultuuriosakonna sekretär.
• Tööde vastuvõtt toimub tööpäevadel kell 9-17. Töö üleandmise palume võimalusel eelnevalt kokku leppida tel 736 1360.
• Konkursitööd peavad olema laekunud Tartu Linnavalitsuse kultuuriosakonda Raekoja plats 12, kabinet 202 hiljemalt 4. mail 2012 kell 17.00.
Postiga konkursitöö esitamisel lähevad arvesse tähtaja kuupäeva templit (04.05.2012)  kandvad saadetised. Konkursitöö lähetada aadressile:
 Tartu LV kultuuriosakond, Raekoja plats 12, 51004 Tartu
• Tähtajast hiljem laekunud konkursitööd hindamisele ei kuulu.
• Konkursil osalemisega seotud kulusid konkursi korraldaja ei hüvita.
    
Konkursi ajakava
• Konkursi algus: 27. märts 2012
• Konkursitööde esitamise tähtaeg: 4. mai 2012
• Konkursi tulemused tehakse teatavaks Tartu linna kodulehel hiljemalt 21. mail 2012.

Konkursitööde hindamine
Konkursile saabunud töid hindab Tartu Linnavalitsuse korraldusega moodustatud komisjon, kuhu kuuluvad valdkonna spetsialistid ning linnavalitsuse esindajad ja ametnikud.
Komisjonil on õigus küsida ekspertide arvamust. Ekspertide arvamused ja hinnangud komisjonile on soovituslikud ning ekspertidel puudub hääleõigus.
Komisjon on oma otsustes sõltumatu ning lähtub tööde hindamisel konkursi juhendis toodud nõuetest kujundusele ning konkursitöö nõuetest.
Komisjoni otsused protokollitakse ja lõpp-protokoll avalikustatakse.

Konkursitööde auhindamine
Ideekonkursi auhinnafond on 3700 eurot. Auhinnafond jaguneb:
I koht: 1400 eurot
II koht: 1000 eurot
III koht: 700 eurot
1. eripreemia: 300 eurot
2. eripreemia: 300 eurot

Komisjonil on õigus auhinnasummasid ümber jagada või jätta auhinnad välja andmata. Esimese koha auhinna väljaandmisel summat ei vähendata.
Juhul, kui konkursitöö nõuetele ning kujunduse nõuetele vastavaid kavandeid ei laeku, on komisjonil õigus jätta auhinnad välja andmata.
Konkursi auhinnad maksab välja Sihtasutus Tartu Kultuurkapital.

Konkursiga haakuvad tegevused
Tartu Linnavalitsus koostab konkursile laekunud võistlustöödest avaliku väljapaneku. Näituse toimumisaeg ja -koht antakse Tartu linna kodulehel teada pärast konkursi lõppemist. 

Autoriõigus, omandiõigus, varalised õigused
• Auhinnatud konkursitööde omandiõigused lähevad üle Tartu linnale.
• Esitatud konkursitööde autoritele kuuluvad vastavalt kehtivale autoriõiguse seadusele ideekavandi isiklikud autoriõigused. Konkursitöö ja selle alusel koostatud projekti kasutamisel on Tartu Linnavalitsus kohustatud viitama autorite nimele.
• Auhinnatud konkursitööde autorite kõik varalised õigused lähevad auhinna väljamaksmisel üle Tartu linnale.
• Lisaks varaliste autoriõiguste üleandmisele annavad auhinnatud konkursitööde autorid Tartu linnale tähtajatu ainulitsentsi (all-litsentsi andmise õigusega) järgmiste isiklike autoriõiguste kasutamiseks:
- õigus teose puutumatusele;
- õigus teose täiendamisele;
- õigus teose lisadele.
• Tööde olukorraga kohandamise vajaduse ilmnemisel võetakse töö autoriga ühendust ja kooskõlastatakse muudatused.
• Ideekonkursile esitatud konkursitöö autorid nõustuvad ideekavandi avaldamisega ja näitusel eksponeerimisega koos nende nimede äranäitamisega.
• Auhinnata jäänud konkursitööde omandi- ja autoriõigused jäävad nende autoritele.

Konkursi tingimused on allalaetavad Tartu linna kodulehelt www.tartu.ee/joulukonkurss alates 27. märtsist 2012.

Lisainformatsioon
Tartu LV kultuuriosakond, peaspetsialist Külli Aleksanderson
tel 736 1358, kylli.aleksanderson@raad.tartu.ee

Tartu LV arhitektuuri ja ehituse osakond, linnakunstnik Tiit Kaunissaare
tel 53 269 542 , tiit.kaunissaare@raad.tartu.ee

Tartu LV arhitektuuri ja ehituse osakond, kultuuriväärtuste vanemspetsialist Egle Tamm
tel 7361 326, egle.tamm@raad.tartu.ee