In English  Suomeksi  Auf Deutsch  По-русски  
Esileht » Üldinfo » Transport ja liiklus


Üldinfo


Kultuur

Tervishoid

Sotsiaalabi

Haridus ja teadus

Äri

Kohalik võim

Turism


Projekt "PLEEC"

 

PLEEC PROJEKT


                                                                                         

Energiatõhususel on Euroopa Liidu tegevuskavades oluline roll. Üks peamisi 20-20-20 strateegiast tulenevaid eesmärke on parandada 2020 aastaks energiatõhusust 20% võrra.
Suurem osa Euroopa elanikkonnast elab linnapiirkondades,mis tingib vajaduse  lahendada erinevaid sotsiaalseid-  ja majanduslikke probleeme. Üks olulisimaid valdkondi on energiatõhusus.
Põhjalikke ja süsteemseid  teadmisi energiatõhususe suurendamise võimalustest  linnades on aga veel vähe. Reeglina puudub ka süsteemne ja kooskõlastatud lähenemine kohalikul tasandil. On palju erinevaid individuaalseid strateegiaid ning hulgaliselt erinevaid huvigruppe.
Selleks, et ühendada erinevad strateegiad ja erinevate huvigruppide jõupingutused ühise eesmärgi nimel on kutsutud ellu projekt  "PLEEC – Planning of Energy Efficient Cities", mida rahastatakse Euroopa Liidu Seitsmenda raamprogrammi kaudu. 

Projekti eesmärk:

Projekti peamiseks eesmärgiks on integreerida erinevad strateegiad ühtseks metoodikaks , mis on aluseks säästvale linnaplaneerimisele ja mille keskmeks on energiatõhusus.

Mil viisil eesmärgid saavutatakse?

PLEEC projekti raames luuakse säästva (energiatõhusa) planeerimise metoodika, milles ühendatakse teaduslik asjatundlikkus  ja uuenduslikkus, avaliku- ja erasektori jõupingutused :

-    tehakse kindlaks linnade energiatõhususe potentsiaal linnaplaneerimisel  ja võtmeküsimused
-    uuritakse energiatõhususe  põhitingimusi ja arenguperspektiive (tehnoloogia, kodanike käitumine, struktuurid)
-    hinnatakse linnade olemasolevat olukorda energiatõhususe seisukohast
-    huvigruppide koostöös (omavalitsus, teadusasutused, erasektor) parandatakse ühist arusaamist energiatõhususe eesmärkidest linnades
-    leitakse optimaalne kombinatsioon erinevatest energiatõhususe meetmetest
-    arendatakse välja strateegilise planeerimise vahendid koos  rakenduskavade ja meetmetega.

Tartu linna eesmärgid ja tegevused PLEEC projektis:
 
Tartu linna peamiseks motiiviks PLEEC projektiga ühinemisel on soov parandada linna elukeskkonda ja energiatõhusust ning arendada välja koordineeritud säästvatele põhimõtetele toetuv planeerimismetoodika.
Selleks:
- tutvutakse teiste linnade kogemustega energiatõhususe vallas
- koostatakse mudel energiatõhususe mõõtmiseks
- koostatakse tegevuskava koordineeritud meetmete rakendamiseks linna energiatõhususe parandamiseks.