In English  Suomeksi  Auf Deutsch  По-русски  
Esileht » Üldinfo » Statistika


Üldinfo


Kultuur

Tervishoid

Sotsiaalabi

Haridus ja teadus

Äri

Kohalik võim

Turism


Tartu arvudes 2000

Tartu kirjalik esmamainimine 1030    
Linna piires voolab Emajõgi 10 km pikkuselt    
Kõrgeim koht üle merepinna 79 m    
Pindala 38.8 km2    
     
ILMASTIK 1999    
Õhutemperatuur ________ ________
- absoluutne miinimum - jaanuar -24.4 °C  
- absoluutne maksimum - juuni +32.2 °C  
Aastane sademete hulk 602 mm  
Sademetega päevade arv 175  
Päikesepaiste kestus tundides 1801  
Keskmine relatiivne niiskus 77%  
RAHVASTIK    
31.03.2000 rahvaloenduse esialgsed andmed    
     
Püsielanikke 101 246  
    neist mehi 44 920  
            naisi 56 326  
Kodutuid 80  
Eluruume 41 950  
Püsielanikku eluruumi kohta 2.41  
Leibkondi eluruumi kohta 1.08  
     
Elanike arv elanikeregistris 1.01.1998 96 483
  1.01.1999 94 823
    1.01.2000       94 715

Asustustihedus (inimest/km2)

1.01.2000          2441
     
Iive ja ränne 1999    
Elussünde 1 071  
Surmasid 1 144  
Iive -73  
     
Saabus 2 764  
Lahkus 2 677  
Rändesaldo +87  

Soolis-vanuseline jaotus 1.01.2000

Rahvuslik koosseis 1.01.1999
(Statistikaameti andmeil, %)
 
Eestlasi 75.8
Venelasi 19.4
Teisi rahvusi 4.8
   
Abielud 1999  
Abiellunud mehi 359
Abiellunud naisi 389
   
Uusehitus 1999  
Ekspluatsiooni antud uusi eluruume

91

    neis pinda (m2)

14 524

Ekspluatsiooni antud muid objekte

14

   
ETTEVÕTLUS 1.01.2000  
Füüsilisest isikust ettevõtjaid 252
Osaühinguid 3209
Aktsiaseltse 628
Muid äriühinguid 35
Välismaa äriühingute filiaale  8
Kokku 4132
     
KAUBANDUS JA TOITLUSTUS 1.01.2000    
     
Tööstuskaupade kauplusi 756  
Toidukaupade kauplusi 117  
Segakauplusi 57  
Toitlustusettevõtteid 223  
    neis istkohti

10 726

 
     
MAAKASUTUS 1.01.2000  
Pindala (ha)  
Elamumaa 993.3  
Tööstusterritooriumid 311.3  
Muud krundid  
(ärid, sotsiaalmaa) 534.1  
Kalmistud 43.5  
Pühakodade maa

5.8

 
Raudteealune maa 81.6  
Teed, tänavad 368.9  
Veekogud 131.9  
Pargid, haljasalad 327.8  
Soised ja võsastunud alad 640.1  
Põllumaad 84.2  
Reservmaad 357.5  
Kokku 3 880.0  
Maksustatud maa osatähtsus linna territooriumist 55.6%    
     
KOMMUNIKATSIOONID 1999    
     
Tänavaid 427  
Tänavate üldpikkus (km) 282  
Kõnniteede ühekordne pikkus (km) 258  
Transpordivahendeid    
Sõiduautosid 30 108  
    sh era 27 015  
Autobusse 480  
    sh era 95  
Veoautosid 4 926  
    sh era 2 031  
Liiklusõnnetusi 106  
hukkunuid -  
vigastatuid 114  
     
Linnatransport    
bussiliine

22

 
liinide kogupikkus (km) 375  
taksosid 365  
taksojuhte 400  
Veevõrgu pikkus (km) 171  
Kanalisatsioonivõrgu pikkus (km)

124

 
Telefone 1.01.2000 36 966  
    sh eraklientidel 30 799  
äriklientidel 6 167  
100 elaniku kohta 39  
taksofone 315  
     
TURISM 1999    
     
Tartus ööbinud välisturistide arv 41 453  
sh Soomest 20 560  
Tartu Turismiinfokeskuse külastajaid 20 208  
    neist välismaalasi 6 597  
Majutusasutuste arv 11  
    neis kohti 549  
     
HARIDUS 1999/2000    
Koolieelsed lasteasutused    
  kokku neist vene-
keelseid
Asutusi 27 3
Rühmi 216 31
Lapsi 4 394 566
     
Üldhariduskoolid    
  koole õpilasi
Põhikoole 3 1 203
Gümnaasiume 15 14 000
Hälvikute koole 4 790
Täiskasvanute gümnaasiume 1 435
Eriinternaatkoole 2 403
Erakoole 5 396
Kokku 30 17 227
     
Õppekeel    
eesti keel 24 14 185
vene keel 6 3 039
     
Huvikoolid 16 6 484
     
Kutseõppeasutused    
    Õppureid
Õppeasutusi 9 3 324
    neist era 1
     
Kõrgemad õppeasutused    
    Õppureid
Õppeasutusi  13 16 865
    neist era 6
     
KULTUUR 2000    
     
Teatreid 2  
Kinosid 2  
Muuseume, galeriisid 22  
Rahvaraamatukogusid 4  
Kogudusi 20  
     
SPORT 2000    
     
Spordiklubisid 100  
    neist noortega tegelevaid 35  
Eraspordikoole

2

 
    neis tegutsejaid

700

 
Viljeletavaid spordialasid 40  
Spordisaale 45  
Staadioneid 4  
Siseujulaid 3  
     
TERVISHOID 2000    
     
Haiglaid 9  
Ravivoodeid 1389  
Perearstiabiasutusi 20  
    neis perearstipraksiseid 52  
Eriarstiabiasutusi 18  
Hambaraviasutusi 42  
Arste 855  
    neist hambaarste 127  
     
SOTSIAALABI 2000    
     
Piirkonnakeskusi 6  
Hoolekandeasutusi lastele 6  
Hoolekandeasutusi täiskasvanutele 5  
Koduhooldusel olevaid vanureid
ja puudega inimesi
337  
     
SOTSIAALKINDLUSTUS 1.01.2000    
     
Pensionid    
Vanaduspensionäre 19 708  
Väljateenitud aastate eest
pensioni saajaid
115  
Invaliidsuspensionäre 4 662  
Toitjakaotuspensioni saajaid 1 195  
Rahvapensioni saajaid 9  
Kokku 25 777  
    neist töötavaid

6 319

 
     
EELARVE 2000    
     
A Põhieelarve, milj kr 393.9  
Tulud, %    
Üksikisiku tulumaks 72.2  
Maamaks 3.3  
Muud maksud 0.6  
Tulud munitsipaalvaradest  0.5  
Laekumine majandustegevusest 15.8  
Muud laekumised 0.9  
Eraldised riigieelarvest 6.7  
Kokku

100.0

 
     
Kulud, %    
Haridus 38.7  
Linnamajandus 26.5  
Kultuur 6.3  
Sport 2.5  
Tervishoid 0.5  
Sotsiaalhoolekanne 8.2  
Üldvalitsemine 7.2  
Muud kulud 0.3  
Reservfond 1.7  
Ülekanne kapitalieelarvesse 8.1  
Kokku 100.0  
     
B Kapitalieelarve, milj kr 79.2  
Tulud, %    
Laekumine põhieelarvest 40.7  
Tulu vara võõrandamisest 12.6  
Tulu aktsiate müügist 12.6  
Renditulu 10.5  
Võlakirjade emiteerimine

18.9

 
Muud laekumised 4.7  
Kokku 100 0  
     
Kulud, %    
Haridus 23.5  
Linnamajandus 32.9  
Kultuur ja sport 30.1  
Muud valdkonnad 0.9  
Intressid 12.6  
Kokku

100.0

 
     
TARTU LINNAVOLIKOGU 2000    
     
Linnavolinikke 49  
Reformierakond 20  
Isamaaliit 14  
Keskerakond 9  
Tartu 2000+ 4  
Mõõdukad 1  
Hea Tahe/Vasakkvõimalus

1

 
     
TARTU LINNAVALITSUS 2000    
     
Linnavalitsuse liikmeid 6  
Osakondi 9  
Töötajaid 297