In English  Suomeksi  Auf Deutsch  По-русски  
Esileht » Üldinfo » Statistika


Üldinfo


Kultuur

Tervishoid

Sotsiaalabi

Haridus ja teadus

Äri

Kohalik võim

Turism


Tartu arvudes 1999

Tartu kirjalik esmamainimine 1030  
Linna piires voolab Emajõgi 10 km pikkuselt  
Kõrgeim koht üle merepinna 79 m  
Pindala 38.8 km2  
   
ILMASTIK 1998  
Õhutemperatuur
- absoluutne miinimum - jaanuar -21.9 °C
- absoluutne maksimum - juuni +30.2 °C
Aastane sademete hulk 834 mm
Sademetega päevade arv 193
Päikesepaiste kestus tundides 1 554
Keskmine relatiivne niiskus 80%

RAHVASTIK    
     
Elanike arv elanikeregistris 1.01.1998 96 483
  1.01.1999 94 823

Asustustihedus (inimest/km2)

1.01.1999          2 444
     
Iive ja ränne 1999    
Elussünde 1 036  
Surmasid 1 250  
Iive -214  
     
Saabus 1 611  
Lahkus 2 181  
Rändesaldo -570  

Soolis-vanuseline jaotus 1.01.1999

Rahvuslik koosseis 1.01.1998
(Statistikaameti andmeil, %)
 
Eestlasi 75.6
Venelasi 19.5
Teisi rahvusi 4.9
   
Abielud 1998  
Abiellunud mehi 318
Abiellunud naisi 346
 
ETTEVÕTLUS 1.01.1999  
Füüsilisest isikust ettevõtjaid 202
Osaühinguid 2 718
Aktsiaseltse 639
Muid äriühinguid 33
Välismaa äriühingute filiaale  8
Kokku 3600
   
KAUBANDUS JA TOITLUSTUS 1.01.1999    
     
Tööstuskaupade kauplusi 741  
Toidukaupade kauplusi 121  
Segakauplusi 67  
Toitlustusettevõtteid 222  
     
MAAKASUTUS 1.01.1999    
 

Pindala
(ha)

%

Elamumaa 982.7 25.3
Tööstusterritooriumid 311.6 8.0
Muud krundid
(ärid, sotsiaalmaa) 546.0 14.1
Kalmistud 43.4 1.1
Raudtee 81.6 2.1
Teed, tänavad 367.9 9.5
Veekogud 131.9 3.4
Pargid, haljasalad 238.5 6.2
Soised ja võsastunud alad 698.0 18.0
Põllumaad 94.2 2.4
Muud maad 384.2 9.9
Kokku 3 880.0 100.0
Maksustatud maa osatähtsus linna territooriumist 54.3%    
     
KOMMUNIKATSIOONID 1998  
     
Tänavaid 427  
Tänavate üldpikkus (km) 282  
Kõnniteede ühekordne pikkus (km) 258  
Transpordivahendeid    
Sõiduautosid 29 879  
    sh era 26 555  
Autobusse 510  
    sh era 108  
Veoautosid 5 224  
    sh era 1 988  
Liiklusõnnetusi 103  
hukkunuid 9  
vigastatuid 107  
     
Linnatransport    
bussiliine

21

 
liinide kogupikkus (km) 325  
peatusi 236  
bussijuhte 150  
läbisõit (tuh km) 3 420  
taksosid 365  
taksojuhte 433  
Veevõrgu pikkus (km) 162  
Telefone 1.01.1999 35 483  
   sh eraklientidel 29 622  
äriklientidel 5 861  
100 elaniku kohta 37  
taksofone 324  
     
TURISM 1998    
     
Tartus ööbinud välisturistide arv 62 000  
neist puhkamas (%) 52  
tööreisil 37  
muu 11  
Soomlaste osatähtsus (%) 49  
Majutusasutuste arv 14  
neis kohti 821  
     
ÕIGUSVASTASELT VÕÕRANDATUD
VARA TAGASTAMINE 1.01.1999
avalduste
arv
jaatav
otsus (%)
Kinnistusüksused 4 888 75
Tööstuse sisseseade 284 60
Aktsiad 235 65
Kodune vara 217 49
Kauplused 228 -
Pangahoiused, arved 55 -
Autod 84 -
Laevad 77 31
Töökojad 44 -
Muu 331 18
Kokku 6 443 63
     
HARIDUS 1998/1999    
Koolieelsed lasteasutused    
  kokku neist vene-
keelseid
Asutusi 28 3
Rühmi 218 32
Lapsi 4 500 606
     
Üldhariduskoolid    
  koole õpilasi
Põhikoole 3 1 169
Gümnaasiume 15 13 877
Hälvikute koole 5 716
Täiskasvanute gümnaasiume 1 425
Eriinternaatkoole 2 429
Erakoole 5 412
Õppekeskusi 1 154
Kokku 32 17 182
     
Õppekeel    
eesti keel 26 14 108
vene keel 6 3 074
     
Huvikoolid 15 6 358
     
Kutseõppeasutused    
   

Õppureid

Tartu Tööstuskool 651
Tartu Teeninduskool 727
Tartu Ehitus- ja Kergetööstuskool 618
Tartu Meditsiinikool 42
Tartu Muusikakool 155
Tartu Kunstikool 242
     
Kõrgemad õppeasutused    
   

Õppureid

Tartu Ülikool 9 074
Eesti Põllumajandusülikool 2 386
Eesti Muusikaakadeemia Tartu filiaal 13
Tartu Õpetajate Seminar 371
Tartu Lennukolledz 64
Tartu Meditsiinikool 395
Tartu Teoloogia Akadeemia 94
Kõrgem Usuteaduslik Seminar 46
Audentese Kõrgema Ärikooli Tartu filiaal 335
Mainori Majanduskooli Tartu filiaal 225
Sotsiaalteaduste Erakõrgkooli Veritas Tartu filiaal 81
     
KULTUUR 1999    
     
Teatreid 2  
Kinosid 2  
Muuseume, galeriisid 21  
Rahvaraamatukogusid 4  
Kogudusi 20  
     
SPORT 1999    
     
Spordikoole 6  
   neis õpilasi 2 858  
Spordiklubisid 120  
Viljeletavaid spordialasid 35  
     
TERVISHOID 1.01.1999    
     
Haiglaid 9  
Perearstikeskusi 7  
Perearstipraksiseid 50  
Polikliinikuid 3  
Eraraviasutusi eriarstiabi korraldamiseks 57  
    sh hambaravi 39  
     
SOTSIAALABI 1999    
     
Piirkonnakeskusi 6  
Hoolekandeasutusi lastele 5  
Hoolekandeasutusi täiskasvanutele 5  
Koduhooldusel olevaid vanureid
ja puudega inimesi
326  
     
SOTSIAALKINDLUSTUS 1.01.1999    
     
Pensionid    
Vanaduspensionäre 19 825  
Väljateenitud aastate eest
pensioni saajaid
147  
Invaliidsuspensionäre 4 451  
Toitjakaotuspensioni saajaid 1 172  
Rahvapensioni saajaid 99  
Kokku 25 694  
     
EELARVE 1999    
     
A Põhieelarve, milj kr 372.9  
Tulud, %    
Üksikisiku tulumaks 72.4  
Maamaks 2.7  
Kohalikud maksud 0.6  
Tulud munitsipaalvaradest 0.5  
Laekumine majandustegevusest 18.0  
Toetus riigieelarvest 5.8  
Kokku 100.0  
     
Kulud, %    
Haridus 42.3  
Linnamajandus 28.0  
Kultuur 6.0  
Sport 0.7  
Tervishoid 0.6  
Sotsiaalhoolekanne 8.0  
Üldvalitsemine 7.9  
Muud kulud 0.7  
Reservfond 1.4  
Ülekanne kapitalieelarvesse 4.4  
Kokku 100.0  
     
B Kapitalieelarve, milj kr 91.7  
Tulud, %  
Laekumine põhieelarvest 17.8  
Laekumine riigieelarvest 24 7  
Tulu vara võõrandamisest 23.6  
Tulu aktsiate müügist 17.6  
Renditulu 13.1  
Muud laekumised 3.2  
Kokku 100 0  
     
TARTU LINNAVOLIKOGU 1998    
     
Linnavolinikke 49  
Reformierakond 14  
Isamaaliit 12  
Valimisliit Tartu 2000 11  
Mõõdukad 7  
Keskerakond 5  
     
TARTU LINNAVALITSUS 1999    
     
Linnavalitsuse liikmeid 7  
Osakondi 10  
Töötajaid 312