In English  Suomeksi  Auf Deutsch  По-русски  
Esileht » Sotsiaalabi » Avalikud tööd, koolitused ja nõustamine töötutele


Üldinfo

Kultuur

Tervishoid

Sotsiaalabi


Haridus ja teadus

Äri

Kohalik võim

Turism


Avalike tööde üldine korraldus

Avalikule tööle asumine

Avalikul tööl osalemiseks peab töötul olema suunamine töötukassa poolt!

Vabale töökohale asumisel valeandmete esitamine töötukassa suunamise kohta võib kaasa tuua töötasust ilma jäämise.
Avaliku töö korraldaja võib tööd pakkudes teha töötute hulgas valiku, selgitamaks välja tööoskuste poolest sobivaimad töö tegijad.
Tööle asudes peab töötu täitma töö pakkuja antud töökorraldusi. Töö pakkuja võib keelduda edasisest töö pakkumisest või anda  korralduse töö lõpetamiseks kui töötu rikub avaliku töö korraldajaga sõlmitud töötingimusi või jätab kohustused täitmata.  Avaliku töö korraldaja võib töö pakkumisest keelduda ka juhul kui töötu on mõne teise avaliku töö pakkuja juures seal kokkulepitud töötamise tingimusi rikkunud või  töö tegemata jätnud.
Avalikul tööl osalejale tutvustab tööandja tööohutuse ja töötervishoiu nõudeid ning juhendab töö tegemisel. Töötu kinnitab kirjalikult tööandja juures, et ta on tutvunud tööohutuse ja töötervishoiu nõuetega.
Töö korraldajaga töötu kirjalikku lepingut ei sõlmi. Avaliku töö korraldamise aluseks on Tartu Linnavalitsuse sotsiaalabi osakonna ja Eesti Töötukassa vahel kehtiv leping, mida tutvustab töötule töötukassa.

Avalikul tööl ei või osaleda alkoholijoobes või muude sõltuvusainete mõju all!

Tööaja arvestus ja töötasu

Töö korraldaja täidab iga avalikul tööl osaleja kohta tööajatabelit kuhu märgitakse töötu tehtud töötunnid. Tööturuteenuste ja- toetuste seaduse kohaselt ei või avalike tööde maht ületada kalendrikuus 50 tundi ühe töötu kohta sh ei tohi nädalas teha rohkem kui 25 tundi ja päevas rohkem kui 8 tundi tööd. Täidetud tööajatabeli edastab töö korraldaja Tartu Linnavalitsuse sotsiaalabi osakonnale. Selle alusel tehakse palgaarvestus.

NB! Ühes kalendrikuus mitme tööandja juures avalike tööde tegemisel peab töötu kindlasti teadma tehtud töötundide arvu ja ütlema seda ka teistele tööandjatele, kelle juures nad tööd teevad. Näiteks: töötades juuni kuus 15 tundi asutuses A võib tööd teha asutuses B kuni 35 tundi. Rohkem kui 50 tunni töötamise eest Tartu Linnavalitsus tasu maksta ei saa.

Töötu täidab avaliku töö pakkuja juures avalduse töötasu saamiseks.
Avaliku töö tunnipalga alammäär on Vabariigi Valitsuse kehtestatud tunnipalga alammäär (1.73 €). Tartu Linnavalitsus maksab töötutele 1.92 € töötunni eest, seega on maksimaalne töötasu avaliku töö eest 96 € kuus.
Töötasu makstakse kalendrikuude lõikes, eelneval kuul tehtud töö eest. Töötasu maksja on Tartu Linnavalitsuse sotsiaalabi osakond, summa kantakse tööd teinud töötu arvelduskontole tööle järgneva kuu alguses.
NB! TOIMETULEKUTOETUST TAOTLEVALE TÖÖTULE
Sotsiaalhoolekande seadusest tulenevalt loetakse avaliku töö tasu toimetulekutoetuse määramisel töötu sissetulekuks. Töötu, kes taotleb toimetulekutoetust, peab toetuse taotluses teenitud tasu sissetulekuna märkima. Toetuse taotlemisel on oluline informeerida  sotsiaaltöötajat avalikel töödel osalemisest!

Avaliku töö tasu ei arvestata sissetulekuks töötukassa poolt makstava töötutoetuse määramisel.

Vaidluste lahendamine

Töö korralduslikud küsimused lahendavad tööd pakkuv linna asutus ja töötu omavahel. Probleemide korral võib pöörduda Tartu Linnavalitsuse sotsiaalabi osakonna poole, Raekoja plats 3, 51003 Tartu; tel 736 1300, e-post sao@raad.tartu.ee.