In English  Suomeksi  Auf Deutsch  По-русски  
Esileht » Haridus ja teadus » Arengukavad


Üldinfo

Kultuur

Tervishoid

Sotsiaalabi

Haridus ja teadus


Äri

Kohalik võim

Turism


Tartu koolivõrgu ümberkorraldamise kava

Tartu koolivõrk vajab senisest radikaalsemaid ümberkorraldusi. Selleks on kaks põhjust: demograafilise olukorra drastiline muutus ja põhi- ning gümnaasiumihariduse kvaliteet.

Viimaste aastate sündivuse tõus kasvatab jõudsalt vajadust õppekohtade järele põhikoolides. Ja selleks, et lähiaastatel ei kasvaks hüppeliselt teises vahetuses käivate laste hulk, tuleb juba praegu midagi ette võtta. Viie aastaga suureneb esimesse klassi astujate arv Tartus 40 protsendi ehk ligi 600 lapse võrra ja jääb nii püsima aastateks. Seega kasvab klassikomplektide arv ka põhikoolis tervikuna.

Gümnaasiumis on olukord vastupidine. Õpilaste arv viimastel aastatel oluliselt vähenenud. Seega on esimene võimalus luua põhikoolis puudu tulevad õppekohad gümnaasiumites üleolevate kohtade asemel.
Gümnaasiumivõrgu ümberkorraldamisel tuleb arvestada veel kahte asjaolu: käesoleval aastal jõustus uus gümnaasiumi riiklik õppekava, millega tuuakse gümnaasiumisse ülikoolile sarnased õppekorralduspõhimõtted ja esitatakse ka uued nõuded sealsele õppekeskkonnale, ja teiseks on riigi tasandil seatud eesmärgiks põhikoolide ja gümnaasiumite lahutamine, kuna põhihariduse ja üldkeskhariduse andmisel on õppetöö korraldus ja taotletavad tulemused erinevad. Gümnaasiumid peavad juba 2013. aastaks täielikult üle minema kolmele õppesuunale. Liiga väikese gümnasistide arvuga koolidele käib see aga üle jõu.

Põhikoolide ja gümnaasiumite lahus tegutsemist toetavad ka tänapäevased haridusuurimused. Samuti näitas ka Tartu gümnaasiumiõpilaste seas tehtud küsitlus, et kaks kolmandikku gümnasistidest tahaks õppida puhtas gümnaasiumis.

Gümnaasiumi põhikooliks muutmine võib olla valulik protsess, seda eeskätt õpetajaile, vilistlastele ja ilmselt ka paljudele lapsevanematele. Samas aga ei saa vaid emotsioonidest lähtudes jätta tegutsema gümnaasiumid, milles väheste gümnaasiumiõpilaste arvu tõttu ei suudeta pakkuda kvaliteetset keskharidust. Linna eesmärk ei saa olla iga hinna eest gümnaasiume töös hoida, vaid see, et õpilased saaksid sealt maksimaalselt hea hariduse, mis võimaldaks neil edukalt konkureerida kõrgkoolidesse.

Tartu koolivõrgu muudatuste kava hakkab arutama Tartu linnavolikogu.

Põhjaliku ülevaate Tartu koolivõrgus toimunud arengutest ja kavandatavatest muudatustest annab haridusosakonna koostatud statistilisel andmetel ja uuringutel põhinev analüüs, mis tugineb haridusekspertidest koosneva koolivõrgukomisjoni tehtud ettepanekutele.

 

Tutvu materjalidega lähemalt: