In English  Suomeksi  Auf Deutsch  По-русски  
Esileht » Haridus ja teadus » Koolid


Üldinfo

Kultuur

Tervishoid

Sotsiaalabi

Haridus ja teadus


Äri

Kohalik võim

Turism


Põhihariduse omandamise võimalused Tartu linnas
Õppekohtade tagamine
Tartu linnal on seadusjärgne kohustus tagada õppekohad 7-17-aastastele Tartu linnas elavatele lastele kohustusliku põhihariduse omandamiseks, samuti ka 17-aastasele või vanemale isikule, kes ei ole põhiharidust omandanud.
7-17-aastastele koolikohustuslikele Tartu linnas elavatele lastele tagab linn põhihariduse omandamise võimalused statsionaarses õppevormis järgmiste koolide kaudu:

17-aastastele ja vanematele isikutele tagab Tartu linn mittestatsionaarses õppevormis põhihariduse omandamise võimalused Tartu Täiskasvanute Gümnaasiumi kaudu (Riia 142, Tartu, 7461 751, videvik@ag.tartu.ee).

Õppekoha saamisel tuleb eristada kahte olukorda: 
1) esimeses klassis õppima asumine,
2) mõne teise põhikooli klassis õppima asumine ehk ühest põhikoolist teise üleminek.

Kõikidele lastele, kellel tekib koolikohustus, tagab Tartu linn õppekoha elukohajärgses koolis. Selleks määrab haridusosakond igale kooliminevale Tartu linnas elavale lapsele elukohajärgse kooli. Elukohajärgse kooli määramise protsessi selgitatakse allpool pikemalt.

Lisaks on vanemal võimalik taotleda lapsele õppekohta ülelinnalise vastuvastuvõtuga põhikoolis, erakoolis või riigikoolis. Ülelinnaline põhikool jagab esimese klassi õppekohti kooli direktori kehtestatud vastuvõtu tingimuste täitmise alusel.


2017/2018. õa on ülelinnaliste koolide esimeste klasside vastuvõtt korraldatud järgmiselt:


Miina Härma Gümnaasium (vt lähemalt!)
Õpilaste vastuvõtt toimub õppepäeva tulemuste alusel. Õppepäevad toimuvad 18. ja 19. veebruaril 2017 Õppepäevale saab last registreerida elektrooniliselt kooli kodulehe kaudu 23.jaanuarist kuni 15. veebruarini 2017. Pärast õppepäeva tulemuste selgumist saavad lapsevanemad esitada e-keskkonna ARNO kaudu kooli vastuvõtutaotluse. Taotlused tuleb esitada hiljemalt  10.03.2017.

Tartu Annelinna Gümnaasium
Lapsevanemad saavad esitada e-keskkonna ARNO kaudu kooli vastuvõtutaotluse 01.02. kuni 10.03.2017. Õppekohad jaotatakse taotluste esitamise järjekorras, seni kuni õppekohti jagub. Kool avab kuni neli esimest klassi.

Tartu Aleksander Puškini Kool
Lapsevanemad saavad esitada e-keskkonna ARNO kaudu kooli vastuvõtutaotluse 01.02 .kuni 10.03.2017. Õppekohad jaotatakse taotluste esitamise järjekorras, seni kuni õppekohti jagub. Kool avab kuni neli esimest klassi.

Tartu Karlova Kooli muusikaklass
Õpilaste vastuvõtt toimub individuaalse vestluse alusel. Vestlused viiakse läbi  21. ja 22. veebruaril 2017. Pärast vestluse tulemuste selgumist saavad lapsevanemad esitada e-keskkonna ARNO kaudu kooli vastuvõtutaotluse. Taotlused tuleb esitada hiljemalt 10.03.2017.

Ülelinnalise vastuvõtuga hariduslike erivajadustega õpilastele suunatud põhikoolidesse toimub vastuvõtt nõustamiskomisjoni soovituse ja vanema vastava taotluse alusel. Vastuvõtutaotluse saab esitada e-keskkonnas ARNO,Õppekohad luuakse kõikidele soovijatele.

Tartus tegutsevate erakoolide ja riigikoolide kohta leiad infot siit!
Lapsele elukohajärgse põhikooli määramine esimesse klassi astumisel

Lapsele elukohajärgse põhikooli määramist reguleerib Tartu Linnavalitsuse 14.01.2014. a määrus nr 6 „Tartu linnas elavale lapsele elukohajärgse põhikooli määramise tingimused ja kord“.

Lapsele määrab elukohajärgse põhikooli haridusosakond, kasutades selleks e-keskkonda ARNO. 10. märtsiks imporditakse rahvastikuregistrist ARNOsse Tartu linnas elavate ja kooliminevate laste andmed. Programm arvutab välja iga lapse kodu kauguse kõikidest elukohajärgsetest põhikoolidest. Elukohajärgse kooli määramine sõltub rahvastikuregistri andmetest.

10. märtsil laseb haridusosakond ARNOl paigutada lapsed (v. a ülelinnalise vastuvõtuga kooli vastuvõetud lapsed) koolitee pikkuse ja koolihoonete mahutavuse alusel elukohajärgsetesse koolidesse. Haridusosakond vaatab tulemused üle ning vajadusel korrigeerib tulemusi lastele sarnase koolitee pikkuse tagamiseks.

15. märtsiks avaldatakse vanematele ARNO kaudu lapsele määratud elukohajärgse kooli andmed. Üldjuhul määratakse lapse elukohajärgseks kooliks kodule kõige lähemal asuv kool. Kui kooli läheduses elab lapsi rohkem, kui on antud koolis õppekohti, võib elukohajärgseks kooliks määrata läheduselt teise kooli.

Pärast elukohajärgse kooli teadasaamist on vanemal võimalik teha e-keskkonnas ARNO koolile vastuvõtutaotlus. Taotlus tuleb esitada üldjuhul 30. aprilliks. Taotlusi võetakse vastu ka hiljem.

Haridusosakonnas tegelevad elukohajärgse põhikooli määramise küsimustega:
statistilise analüüsi peaspetsialist Katrin Parv (7361 422, katrin.parv@raad.tartu.ee) ja
üldhariduse peaspetsialist Kristi Aavakivi (7361 423, kristi.aavakivi@raad.tartu.ee)


Määratud elukohajärgse põhikooli muutmine

Kui vanem soovib elukohajärgse kooli muutmist, siis on tal võimalik 15.03.-15.04. esitada haridusosakonnale uue elukohajärgse kooli määramise taotlus.

Uue elukohajärgse põhikooli taotlemise põhjused
võivad olla järgmised:
1) sama pere teine laps õpib teises koolis (v. a ülelinnalise vastuvõtuga põhikoolis),
2) vanem soovib loobuda saadud kohast ülelinnalise vastuvõtuga põhikoolis, erakoolis või hariduslike erivajadustega õpilastele suunatud põhikoolis,
3) pere on pärast 10. märtsi vahetanud elukohta,
4) vanemal on muid põhjusi, mida ta saab välja tuua.

Haridusosakond tagab lapsele õppimisvõimaluse õe-vennaga ühes koolis, kui lapsevanemad seda soovivad. Sama pere teiseks lapseks loetakse rahvastikuregistri andmetel koolimineva lapsega ühes elukohas elav laps. Ülejäänud juhtudel lahendatakse taotlused lähtuvalt koolitee pikkusest ja vabadest õppekohtadest, vajadusel ka taotluse esitamise ajast.

Sama pere teiste lastega seotud taotlused lahendatakse jooksvalt, ülejäänud juhtudel saab vanem lapse uue elukohajärgse põhikooli teada ajavahemikul 15. aprill - 30. aprill.

Pärast 1. maid on vanemal võimalik e-keskkonnas ARNO teha koolile otse vastuvõtutaotlus lapse vastuvõtmiseks. Kui koolil ei esine vastuvõtmisest keeldumise aluseid, siis võtab kool lapse vastu. Lapse vastuvõtmisega muutub kool lapse elukohajärgseks põhikooliks.

Pärast 1. maid võivad koolid vabale õppekohale võtta ka lapsi, kes ei ela Tartu linnas. Enne 1. maid koolid, v. a ülelinnalise vastuvõtuga põhikoolid, õppekohti ise ei jaga. Õppekohti jagab haridusosakond ARNO abil.

Haridusosakond on koostanud vanematele infovoldiku.


Vanema jaoks on oluline teada,
  • kui lapse andmed on rahvastikuregistris ebapiisavad
Kui lapse elukoha andmed on rahvastikuregistris Tartu linna täpsusega, st puudub elukoha aadress, siis ei saa lapsele määrata elukohajärgset kooli.

Kui vanem teavitab haridusosakonda e-keskkonna ARNO kaudu, täites seal teatise vormi, või e-posti teel (ho@raad.tartu.ee) lapse tegelikust elukohast enne 10. märtsi, määratakse lapsele koos teiste lastega samaaegselt elukohajärgne kool.

Kui vanem teavitab haridusosakonda  tegelikust elukohast pärast 10. märtsi, siis määratakse lapsele elukohajärgseks kooliks elukohale lähim põhikool, kus on veel vabu kohti.

Lapse elukoha andmeid saab kontrollida kodanikuportaalis (www.eesti.ee) või Tartu Linnavalitsuse registriteenistuses (Küüni 5, Tartu, 7361 140).

  • kui vanem soovib last varem kooli panna
Kui vanem teavitab enne 10. märtsi haridusosakonda e-keskkonna ARNO kaudu, täites seal teatise vormi, või e-posti teel (ho@raad.tartu.ee) soovist panna laps varem kooli, määratakse lapsele koos teiste lastega samaaegselt elukohajärgne kool.

Kui vanem teavitab pärast 10. märtsi haridusosakonda soovist panna laps varem kooli, siis määratakse lapsele elukohajärgseks kooliks elukohale lähim põhikool, kus on veel vabu kohti.

Kui vanem teavitab pärast 1. maid soovist panna laps varem kooli, ei ole linnal enam kohustust tagada lapsele õppekohta. Vabade kohtade olemasolul saab laps esimesse klassi astuda.

  • kui vanem on soovinud lapse õppima asumist erakooli
Erakool informeerib haridusosakonda õppima asuda soovijatest, kellele ta tagab õppekoha. Erakoolis õppekoha saamisel kaotab laps õiguse õppekohale elukohajärgseks kooliks määratud koolis.
Kui vanem loobub kohast erakoolis, määratakse lapsele pärast haridusosakonna teavitamist elukohajärgseks kooliks lähim põhikool, kus on veel vabu kohti.


Lapse vastuvõtmine põhikooli ühest koolist teise üleminekul

Ühest koolist teise üleminekul on soovitatav jälgida vabade õppekohtade olemasolu koolis. Kõige täpsemat infot vabade õppekohtade kohta saab e-keskkonna ARNO avalikust vaatest: www.tartu.ee/arno/koolid.

Lapsevanem võib esitada e-keskkonna ARNO kaudu vastuvõtutaotluse vabalt valitud koolile sõltumata vabade kohtade olemasolust taotluse esitamise hetkel.

Õpilaste vastuvõtmist Tartu põhikoolidesse reguleerib Tartu Linnavolikogu 19. detsembri 2013. a määrus nr 4 „Tartu linna munitsipaalpõhikooli ja -gümnaasiumi vastuvõtu tingimused ja kord“ (https://www.riigiteataja.ee/akt/431122013001).


Vaba õppekoha tegutsevas klassis täidab ülelinnalise vastuvõtuga põhikooli direktor kooli vastuvõtu tingimuste alusel ja muu põhikool taotluste saabumise ajalises järjekorras, arvestades, et kooli direktor ei võta õpilast põhikooli vastu, kui:
1) koolis ei ole sobivas klassis vaba õppekohta;
2) sobivat vaba õppekohta on vaja klassikursust kordama jäävale õpilasele;
3) sobivat vaba õppekohta on vaja õpilasele, kellele taotluse saanud põhikool on elukohajärgne põhikool, et vältida õppeaasta kestel klasside arvu suurenemist;
4) klassitäitumuse ülemist piirnormi on suurendatud, kuid kool soovib taastada seadusejärgset klassitäitumuse ülemist piirnormi;
5) samale vabale õppekohale on esitatud taotlus ajaliselt varem (kui üheaegselt esitab taotluse mitu vanemat, siis eelistatakse vanema taotlust, kelle peres olev laps õpib juba samas põhikoolis).

Põhikool teavitab vanemat lapse vabale õppekohale vastuvõtmisest viie tööpäeva jooksul.
Kui koolis ei olnud taotluse menetlemise ajal sobivas klassis vaba kohta või esines muu põhjus taotluse rahuldamata jätmiseks, jätab kool taotluse rahuldamata ning Tartu linnas elava lapse taotlus liigub haridusosakonda, kes määrab lapsele elukohajärgse põhikooli. Lapsevanem võib valida, kas laps jätkab õppimist senises koolis, teeb taotluse elukohajärgseks kooliks määratud kooli või mõnda teise kooli.
Kui haridusosakond on määranud lapsele elukohajärgse põhikooli, on vastav kool kohustatud lapse vastu võtma.


Mittestatsionaarses õppevormis õppima asumiseks tuleb ühendust võtta Tartu Täiskasvanute Gümnaasiumiga (Riia 142, Tartu, 7461 751, videvik@ag.tartu.ee).

ARNO kasutamine

Kõik isikud saavad ID-kaardi, mobiil-ID või pangalingi abil siseneda ARNOsse.  Lapsevanem näeb ARNOs oma laste andmeid ja iga lapse juures nuppu eakohaste taotluste tegemiseks või teatiste saatmiseks.

1)    Kooli vastuvõtutaotlus ja selle täitmine

Kooli vastuvõtutaotluse puhul on mitmed andmed eeltäidetud, kuid vanemal tuleb siiski teatud andmed lisada:Lapsevanem saab valida õppima asumise kuupäeva. Kui kool saab taotluse, vaatab ta selle läbi ja vanemaga lepitakse kokku tegelik õppima asumise kuupäev. Kool kajastab selle kuupäev lapse vastuvõtmisel e-keskkonnas ARNO.

2)  Teatised
Vanemal on võimalik saata teatiseid haridusosakonnale või koolile. See, kes teatise saab, sõltub teatise sisust. Nt varem koolimineku teatise saab haridusosakond, kuid teatise olulise infoga saab kool.
3)    Koolist lahkumise taotlus
Kui vanem on otsustanud viia lapse teise kooli, saab tuleb tal esmalt teha vastav taotlus sellele koolile, kust laps lahkub. Seejärel väljastab kool vajalikud dokumendid (lisades need ARNOs lapse juurde või edastades vanemale paberkandjal).


Lahkumistaotluse tegemisel tuleb vanemal valida põhjus:


 
Kui vanemal on dokumendid olemas, saab ta teha taotluse uude kooli. Kooli vastuvõtu taotluse juurde tuleb vanemal lisada dokumendid (vt https://www.riigiteataja.ee/akt/431122013001)Taotlusi on võimalik esitada ka koolile paberkandjal kooli kodulehel avalikustatud vormil.