In English  Suomeksi  Auf Deutsch  По-русски  
Esileht » Haridus ja teadus » Koolieelsed lasteasutused


Üldinfo

Kultuur

Tervishoid

Sotsiaalabi

Haridus ja teadus


Äri

Kohalik võim

Turism


Tartu koolieelsete munitsipaallasteasutuste võrgu kaasajastamine

  • Kuidas tagada 1,5-3-aastastele tartlastele lasteaia- või lapsehoiuteenus?
  • Kuidas lõpetada lapsevanemate ebavõrdne kohtlemine kohatasu tasumisel?
  • Kuidas kaasajastada lastevanemate avalduste registrit ja munitsipaallasteaedade  komplekteerimise põhimõtteid?


Koolieelse lasteasutuse seaduse § 10 paneb kohalikule omavalitsusele kohustuse luua vanemate soovil kõigile pooleteise- kuni seitsmeaastastele lastele, kelle elukoht on selle valla või linna territooriumil võimaluse käia teeninduspiirkonna lasteasutuses. Tartu linn on seadnud selle täitmise oma prioriteediks nii Tartu linna arengukavas aastateks 2013-2020 kui ka teistes arengudokumentides.

Tartu linnas on viimastel aastatel juurde ehitatud uusi lasteaedu, loodud kohti olemasolevates hoonetes ja laiendatud olemasolevate lasteasutuste rühmade arvu, kuid vaatamata sellele ei suudeta tagada kõigile 1,5-3-aastastele lastele kohta munitsipaallasteaias. Lastevanemate avalduste registri järgi ootab munitsipaallasteaedadesse kohta ca 1100 vanemat, kelle lapsele sobivat kohta nende soovitud ajaks ei suudeta pakkuda.

Oluliselt on suurenenud linna poolt toetatav erasektori poolt osutatava lapsehoiuteenuse maht, kuid kõrgema hinna tõttu eelistavad vanemad siiski kohta munitsipaallasteaias. Lapsevanemate hulgas on tekkinud  rahulolematus ebavõrdse kohatasu osas mistõttu on taotletud hinnavahe hüvitamist.
 
Vabariigi Valitsuses on menetluses koolieelse lasteasutuse seaduse  (edaspidi KELS) muudatus, mis  annab kohalikule omavalitsusele võimaluse asendada pooleteise- kuni kolmeaastase lapse lasteaiakoht vanema nõusolekul lapsehoiuteenusega tingimusel, et vanemate poolt kaetav osa ühe lapse kohta ei ületa 20 protsenti Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud töötasu alammäärast.

Haridus- ja Teadusministeeriumis on väljatöötamisel ka uus alushariduse kontseptsioon, mis muuhulgas väärtustab alushariduse ja lapsehoiu vormide mitmekesisust ja paindlikkust, hõlmates nii avalikku kui erasektorit. Oluliseks peetakse erasektori teenuste kulude katmist samadel alustel kui munitsipaallasteasutuste puhul.

Tartu Linnavalitsuse 21.01.2014 korraldusega nr 68 moodustati Tartu koolieelsete munitsipaallasteasutuste võrgu kaasajastamiseks linnavalitsusele ettepanekuid tegev töörühm. Töörühma kuulusid Tartu linnavolikogu erinevate fraktsioonide esindajad, haridusosakonna esindajad, koolieelsete lasteasutuste esindajad ja Haridus- ja Teadusministeeriumi esindaja. Tegevust juhtis hariduse valdkonna eest vastutav abilinnapea.

Töörühmas arutatud küsimusi ning töörühma ettepanekuid linnavalitsusele süsteemi kaasajastamiseks saab lugeda dokumendist  "Tartu koolieelsete munitsipaallasteasutuste võrgu kaasajastamise töörühma ettepanekud".