In English  Suomeksi  Auf Deutsch  По-русски  
Esileht » Haridus ja teadus » Koolieelsed lasteasutused


Üldinfo

Kultuur

Tervishoid

Sotsiaalabi

Haridus ja teadus


Äri

Kohalik võim

Turism


Lasteaiakoha kasutamine ja lõpetamine


Lasteaiakoha kasutamine

Lasteaiakoha kasutamine algab kuupäevast, mille lasteaia direktor on  lapse ARNOsse kandnud. Sellest kuupäevast algab ka kohatasu arvestus. Kui koha kasutamise alguskuul ei kasuta vanem kohta terve kuu, siis arvestatakse kohatasu proportsionaalselt kasutatud ajaga. Lapse puudumisel tuleb vanemal maksta kohatasu sõltumata puudutud ajast ja puudumise põhjusest. Kui lasteaed on suletud, pakutakse vanemale asenduskohta. Sõltumata sellest, kas vanem otsustab kasutada asenduskohta või mitte, tuleb vanemal tasuda kohatasu.

Lapsel on võimalik lasteaias süüa 3 korda päevas (hommikusöök, lõunasöök, õhtuoode). Eeldatakse, et laps osaleb kõigil kolmel söögikorral. Vanemal on  võimalik söögikorrast loobuda, kui ta teatab sellest ette üks nädala enne selle nädala algust, mil söögikordade muutmist soovitakse. Toitlustamise eest makstakse tegelike toidukordade arvu järgi, eeldusel, et vanem on õigeaegselt teavitanud lapse puudumisest. Lapse puudumisest tuleb teavitada hiljemalt toitlustamisele eelneva tööpäeva kella 15:00ks telefoni teel või e-kirjaga. Kui vanem ei teavita lapse puudumisest õigeaegselt, tuleb vanemal tasuda puudutud päeva hommikusöögi eest. Kui vanem ei teavita lapse puudumisest puudumise päeva hommikul kella 9:00ks, tuleb tasuda terve päeva toidukordade eest.

Linnavalitsus esitab vanemale arve jooksva kuu kohatasu ja eelnenud kuu toidukordade kohta jooksva kuu 15. kuupäevaks ja vanem peab selle tasuma 20. kuupäevaks. Koha kasutamise algus- ja lõpukuul esitab linnavalitsus arve 5  tööpäeva jooksul enne või pärast vastava sündmuse aset leidmist. Vanemal tuleb arve tasuda 5 tööpäeva jooksul. Arve esitatakse vanemale, kes on kohta taotlenud, v.a kui vanem on lasteaeda teavitanud, et arve tuleb esitada teisele vanemale. Arve maksja võib erineda arve saajast.

Lasteaiad ei sõlmi vanematega enam koha kasutamise lepingut, vanemal tuleb järgida lasteaia koha kasutamisel ARNOs fikseeritud tingimusi, õigusakte, lasteaia kodukorda ja päevakava. Lasteaias saavad kohta kasutada lapsed, kes on terved. Lapse rühma lubamise lähtuvalt tema tervislikust seisundist otsustab rühma õpetaja, lähtudes seejuures laste huvidest. Kui vanem ei ole rühma õpetaja otsusega nõus, tuleb tal esitada arstitõend selle kohta, et laps on terve.

Olulisemad õigusaktid:
Koolieelse lasteasutuse seadus
Tervisekaitsenõuded koolieelse lasteasutuse maa-alale, hoonetele, ruumidele, sisustusele, sisekliimale ja korrashoiule
Tervisekaitsenõuded koolieelses lasteasutuses tervise edendamisele ja päevakavale
Tartu koolieelsetesse munitsipaallasteasutustesse laste vastuvõtu ja väljaarvamise kord
Lasteaiakoha kasutamise lõpetamine

Lasteaiakoha kasutamine toimub tähtajaliselt. Üldjuhul lõpeb koha kasutamise õigus lapse kooliminekule eelneva õppeaasta viimasel päeval. Laps võib kohta kasutada kauem, kui nõustamiskomisjon on lapse koolikohustuse täitmise edasi lükanud.

Koha kasutamine võib olla ka lühem, kui lapsele pakutakse asenduskohta puuduva lapse asemel. Vanemal tuleb koha pakkumise saamisel jälgida, milline on pakutud koha kasutamise lõpukuupäev ning pakkumise vastuvõtmisel sellega arvestada.

Kui te soovite ise enne tähtaega lõpetada koha kasutamist lasteasutuses, siis tuleb teil ARNOs sisestada koha kasutamise lõpuaeg. ARNO edastab info lasteaia direktorile. Koha kasutamises lõpetamisest on võimalik informeerida ka kirja teel.

Vanemal tuleb koha kasutamise lõpetamisest vähemalt 1 kuu ette teatada, v.a kui tegemist on erakorralise juhtumiga. Lasteaedade vahetamisel tuleb uues lasteaias alguskuupäev leppida kokku arvestusega, et eelmises lasteaias on võimalik koha kasutamine mõistlikult ja õigeaegselt lõpetada.

Kui koha kasutamine lõpeb kuu vältel, siis arvestatakse kohatasu proportsionaalselt kasutatud ajaga. Ettemakstud kohatasu arvelt kaetakse maksmisele kuuluv toidukulu. Kui ettemaks ei kata kogu toidukulu, siis tuleb vanemal tasuda esitatud arve. Tartu linna lasteaedadel on tsentraliseeritud raamatupidamine, st võlgnevused on süsteemiüleselt jälgitavad.